இங்கு இணைக்கப்படும் பதிவுகளில் குறைபாடுகள் அல்லது பிழைகள் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

Wednesday, January 25, 2012

சீனாவிலும் தமிழ் எழுத்துகள்


This Tamil Language inscription was found in China. It was found about 500 miles north of Canton, in a place called Chuan Chou. This is a port city. It was an important port city in the ancient times also.
Ref : Face Book

இது குறித்த மேலதிக தவல்கள் அல்லது விமர்சனங்கள் இருப்பின் கருத்திடுக.

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More